Vocabulary of Gheg Albanian (shqip - gegnisht)

Nouns, definite articles

1.    mother           nânë, nâna
2.    father           at, ati
3.    sister           motër, motra


Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që,
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           ujë, uji
2.    fire           zjarr, zjarmi
3.    sun           diell, dielli


Bukën tonë të përditshmen epna ne sod.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           macë
2.    dog           qen, qeni
3.    horse           kalë, kali


1.    white           i bardhë
2.    black           i zi
3.    red           i kuq

Back to menu