Vocabulary of Kosovo Albanian (shqiptar i Kosovës)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           nonë, nona, none
2.    father           babë, baba, baballarë
3.    sister           motër, motra, motra


1.    water           ujë, uji
2.    fire           zjarr, zjarri, zjarre
3.    sun           dill, dilli


1.    cat           macë, maca, maca
2.    dog           qen, qeni, qenë
3.    horse          


1.    white           i bardhë, e bardhë
2.    black           i zi, e zezë
3.    red           i kuq, e kuqe

Back to menu