Vocabulary of Alsace German (Elsasserditsch)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives: predicative - masculine, feminine, neuter

1.    mother           Müeter, d’Müeter, Mietere
2.    father           Vàtter, de Vàtter, Vätter
3.    sister           Schweschter, d’Schweschter, Schweschtere


Denn so het Gott d’Welt lieb g’hett, dàss er siner einzig Sohn heregenn het,
fer dàss àlli, wo à’ne glauwe, nitt verlore gehn, àwwer ’s ewige Läwe hàn.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           Wàsser, ’s Wàsser
2.    fire           Fiir, ’s Fiir
3.    sun           Sunn, d’Sunn


Gib uns hit unser däjlich Brot.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           Kàtz, d’Kàtz
2.    dog           Hund, de Hund, Hund
3.    horse           Ross, ’s Ross, Resser


Diss isch de Anfàng vum Jesüs Chrischtüs, Gottes Sohn, sim Evàngelium.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           wïss - wïsser, wïsse, wïsses
2.    black           schwàrz - schwàrzer, schwàrze, schwàrzes
3.    red           rot - roter, rote, rotes


B’hàndle d’Mensche so, wie ihr selwer vu’ne b’hàndelt welle werre!

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Ehr Vàtter un Müeter; un: Dü sollsch diner Nächscht
lieb hàn wie dich selwer.


Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more


Back to menu