Vocabulary of Chinese - Cantonese (gwóng-dùng-wáa)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           màa-màa, màa-màa, màa-màa
2.    father           fu-chàn, fu-chàn, fu-chàn
3.    sister           gàa-jè, gàa-jè, gàa-jè


1.    water           séui, séui
2.    fire           fó, fó, fó
3.    sun           taai-yèung, taai-yèung


1.    cat           màau, màau, màau
2.    dog           gáu, gáu, gáu
3.    horse           máa, máa, máa


1.    white           baak
2.    black           hàak
3.    red           hung-sik

Back to menu