Vocabulary of Cebuano (Bisaya)


1.    mother           inahan
2.    father           amahan
3.    sister           igsuqun


Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag
niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig
kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           tubig
2.    fire           kaláyu
3.    sun           adlaw


1.    cat           iring
2.    dog           iruq
3.    horse           kabayuq


Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           puti
2.    black           itum
3.    red           pula

Back to menu