Vocabulary of Haitian Creole (kreyòl)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           manman, manman an, manman
2.    father           papa, papa a, papa
3.    sister           sè, sè a, sè
4.    brother           frè, frè a, frè
5.    daughter           pitit fi, pitit fi a, pitit fi
6.    son           pitit gason, pitit gason an, pitit gason


Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete
konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           dlo, dlo a
2.    fire           dife, dife a, dife
3.    sun           solèy, solèy la
4.    moon           lalin, lalin lan, lalin
5.    wind           van, van an, van
6.    rain           lapli, lapli a, lapli


1.    one           youn
2.    two           de
3.    three           twa
4.    four           kat
5.    five           senk
6.    six           sis


Ban nou, jodi a, pin chak jou nou.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           chat, chat la, chat
2.    dog           chen, chen an, chen
3.    horse           chwal, chwal la, chwal
4.    cow           bèf, bèf la, bèf
5.    fish           pwason, pwason an, pwason
6.    bird           zwazo, zwazo a, zwazo
7.    tree           pyebwa, pyebwa a, pyebwa
8.    flower           flè, flè a, flè


Komansman Lévanjil Jézu-Kri, Pitit Bon-Dieu.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           blan
2.    black           nwa
3.    red           rouj
4.    green           vèt
5.    yellow           jòn
6.    blue           ble
7.    gray           gri
8.    brown           maron


Tou sa nou va vle lòt moun fè pou nou, fè l’ pou yo tou.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Respekte papa ou ak manman ou. Se pou ou renmen frè parèy
ou tankou ou renmen tèt pa ou.


Honor your father and mother; and love your neighbor as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more


Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a.
In the beginning God created the heavens and the earth.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more


Epi li di Jezi: Chonje m' wi lè wa vin pran gouvènman an nan men ou!
Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m' nan paradi.


Then he [the man on the cross next to Him] said "Jesus, remember me when you come into your kingdom."
He replied, "Truly I tell you, today you will be with me in Paradise."

The Bible, Luke 23,42-43

Click on the words to learn more
Back to menu