Vocabulary of Japanese (Nihongo)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           haha, haha, haha
2.    father           chichi, chichi, chichi
3.    sister           imoto, imoto, imoto


Sore, Kami wa sono umi tamaeru Hitorigo wo tamau hodo ni yo no hito wo ai shi tamaeri:
kowa subete kare wo shinzuru mono ni horoburu koto naku shite, kagiri naki inochi
wo ukeshimen ga tame nari.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           mizu, mizu
2.    fire           hi, hi, hi
3.    sun           taiyo, taiyo


Warera no nichiyo no kate wo kyo mo atae tamae.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           neko, neko, neko
2.    dog           inu, inu, inu
3.    horse           uma, uma, uma


Kore Kami no Ko, Iesu Kirisuto no fukuin no hajime nari.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           shiroi
2.    black           kuroi
3.    red           akai


Onore hito ni seraren to suru koto wa, mata hito ni mo sono gotoku seyo.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Nanji no chichi to haha wo uyamae, mata onore no gotoku
nanji no tonari wo ai subeshi.


Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu