Vocabulary of Kikongo (kiKongo)

1.    mother           mama
2.    father           tata
3.    sister           mpangi


Kadi Nzambi luta kuzola bantu ya nsi, yandi pesaka Mwana ka yandi mosi kaka,
na konsonani kwikila yandi takufwa ve, kansi yandi ikele na moyo mvu ya mvu.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           maza
2.    fire           tiya
3.    sun           ntangu

1.    cat           pusu
2.    dog           mbwa
3.    horse          


Luyantiku ya nsamu mbote ya Yesu Klisto Mwana ya Nzambi.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           -mpembe
2.    black           -ndombe
3.    red           -mbwaki

Back to menu