Vocabulary of Lao (láo)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           māhndah, māhndah, māhndah
2.    father           bītdah, bītdah, bītdah
3.    sister           ’èuai, ’èuai, ’èuai


1.    water           nàm, nàm
2.    fire           fāi, fāi, fāi
3.    sun           dtah wēn, dtah wēn


1.    cat           māau, māau, māau
2.    dog           măh, măh, măh
3.    horse           màh, màh, màh


1.    white           kăhu
2.    black           dam
3.    red           sĭh-daahng

Back to menu