Vocabulary of Low German (East) (Plattdüütsch)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           Mudder, de Mudder, Mudders
2.    father           Vadder, de Vadder, Vadders
3.    sister           Swester, de Swester
4.    brother           Brauder, de Brauder, Bräuder
5.    daughter           Dochter, de Dochter, Döchter
6.    son           Soehn, de Soehn, Soehns


1.    water           Water, dat Water
2.    fire           Füer, dat Füer
3.    sun           Sünn, de Sünn
4.    moon           Man, de Man
5.    wind           Wind, de Wind, Winn’
6.    rain           Rägen, de Rägen


1.    one           ein
2.    two           twei
3.    three           drei
4.    four           vier
5.    five           fief
6.    six           söss


Giw uns hüt uns daglig Brod.

Give us today our daily bread.
Giw uns hüt uns daglig Brod The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           Katt, de Katt, Katten
2.    dog           Hund, de Hund, Hunn
3.    horse           Pierd, dat Pierd, Pier
4.    cow           Kauh, de Kauh, Käuh
5.    fish           Fisch, de Fisch, Fisch
6.    bird           Vagel, de Vagel, Vagels
7.    tree           Bom, de Bom, Böm
8.    flower           Blaum, de Blaum, Bläumings


1.    white           witt
2.    black           schwart
3.    red           rod
4.    green           gräun
5.    yellow           gäl
6.    blue           blach
7.    grey           grag
8.    brown           brun

Back to menu