Vocabulary of Scottish Gaelic (Gàidhlig)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           màthair, a’ mhàthair, màthraichean
2.    father           athair, an t-athair, athraichean
3.    sister           piuthar, a’ phiuthar, peathraichean


Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal, gu’n d’thug e aon-ghin Mic féin, a chum
cò air bith a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gu’m bi a’ bheatha shiorruidh aige.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           uisge, an t-uisge
2.    fire           teine, an teine, teintean
3.    sun           grian, a’ ghrian


Tabhair dhuinn an diugh ar n-aran laitheil.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           cat, an cat, cait
2.    dog           cù, an cù, coin
3.    horse           each, an t-each, eich


Toiseach Soisgeil Iosa Criosd, Mhic Dhé.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           bàn, bhàn
2.    black           dubh, dhubh
3.    red           dearg, dhearg


Agus mar a b’àill leibh daoine a dheanamh dhuibh,
deanaibh-sa mar an ceudna dhoibhsan.


Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Thoir urram do t’athair, agus do d’ mhàthair: agus,
Gràdhaich do choimhearsnach mar thu féin.


Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu