Vocabulary of Shona (chiShona)

1.    mother           amai
2.    father           baba
3.    sister          


Mwari wakadisa pasi kwazwo, ndizwo wakapa Murumbwana wake mumwe wakabarwa,
kuti wese wanodawira kunayiye wasingafi, asi wane wupenyu wusingagumi.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           mvura
2.    fire           moto
3.    sun           zuva


1.    cat           mangoyi
2.    dog           imbwa
3.    horse           biza


Kuwamba kwe vangeri ra Jesu Kristu, Murumbwana wa Mwari.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           chena
2.    black           nhema
3.    red           tsvuku

Back to menu