Vocabulary of Swiss German (Schwiizertüütsch)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           Mueter, d Mueter, Müetere
2.    father           Vatter, de Vatter, Vättere
3.    daughter           Schwöschter, d Schwöschter, Schwöschtere


1.    water           Wasser, s Wasser
2.    fire           Füür, s Füür, Füür
3.    sun           Sunne, d Sunne


Öises Broot, wo mer jede Taag bruuched, gib s öis hütt.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           Chatz, d Chatz, Chatze
2.    dog           Hund, de Hund, Hünd
3.    horse           Ross, s Ross, Rösser


1.    white           wiiss
2.    black           schwarz
3.    red           root

Back to menu