Vocabulary of Tagalog (Tagalog / Filipino)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           ina, ang ina, ina
2.    father           ama, ang ama, ama
3.    sister           kapatid na babae, ang kapatid na babae, kapatid na babae


Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,
na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang
sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak,
kungdi magkaroon ng buhay na walang hanggan.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           tubig, ang tubig
2.    fire           apoy, ang apoy, apoy
3.    sun           araw, ang araw


Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           pusa, ang pusa, pusa
2.    dog           aso, ang aso, aso
3.    horse           kabayo, ang kabayo, kabayo


Ang pasimula ng evangelio ni Jesu-Cristo, ang Anak ng Dios.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           puti
2.    black           itim
3.    red           pula

Back to menu