Vocabulary of West Frisian (Frysk)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives: predicative - masculine, feminine, neuter

1.    mother           mem, de mem, memmen
2.    father           heit, de heit, heiten
3.    sister           suster, de suster, susters
4.    brother           broer, de broer, bruorren
5.    daughter           dochter, de dochter, dochters
6.    son           soan, de soan, soannen


Want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn Ienlingssoan jûn hat,
dat elk dy’t yn Him leaut, net omkomme, mar ivich libben hawwe soe.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           wetter, it wetter
2.    fire           fjoer, it fjoer, fjurren
3.    sun           sinne, de sinne
4.    moon           moanne, de moanne, moannen
5.    wind           wyn, de wyn, winen
6.    rain           rein, de rein, regen


1.    one           ien
2.    two           twa
3.    three           trije
4.    four           fjouwer
5.    five           fiif
6.    six           seis


Jou ús hjoed ús deistich brea.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kat, de kat, katten
2.    dog           hûn, de hûn, hûnen
3.    horse           hynder, it hynder, hynders
4.    cow           ko, de ko, kij
5.    fish           fisk, de fisk, fisken
6.    bird           fûgel, de fûgel, fûgels
7.    tree           beam, de beam, beammen
8.    flower           blom, de blom, blommen


Hjir begjint it evangeelje fan Jezus Kristus, de Soan fan God.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           wyt - wite, wite, wyt
2.    black           swart - swarte, swarte, swart
3.    red           read - reade, reade, read
4.    green           grien - griene, griene, grien
5.    yellow           giel - giele, giele, giel
6.    blue           blau - blauwe, blauwe, blau
7.    grey           griis - griene, griene, griis
8.    brown           brún - brune, brune, brún


Lykas jimme wolle, dat de minsken jim behannelje,
sa moatte jimme mei harren dwaan.


Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Hâld jimme heit en mem yn eare, en: do silst dyn neiste
leafhawwe sast dysels leafhast.


Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more


Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen.

In the beginning, God created the universe.
The Bible, Genesis, 1,1

Click on the words to learn more


De leafde is langmoedich, freonlik is de leafde,
hja is net oergeunstich. De leafde pronket net, hja is net grutsk.
Hja is net ûnfoech, hja siket harsels net, hja is net gau rekke
en bringt it kwea net yn rekken.


Love is patient and kind;
it is not jealous or conceited or proud;
love is not ill-mannered or selfish or irritable;
love does not keep a record of wrongs.

The Bible, 1 Corinthians, 13,4-5

Click on the words to learn more


Hy sei ek: Jezus, tink om my, as Jo yn jo keninkryk kommen binne.
En Jezus sei tsjin him: Wier, Ik sis jo, hjoed sille jo mei My yn it paradys wêze.


Then he [the man on the cross next to Him] said "Jesus, remember me when you come into your kingdom."
He replied, "Truly I tell you, today you will be with me in Paradise."

The Bible, Luke 23,42-43

Click on the words to learn more

National languages in bold

Early Frisian

Old Frisian (1250 - 1400)


Back to menu