Vocabulary of Xhosa (isiXhosa)

1.    mother           umama
2.    father           utata
3.    sister           udade


Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana
wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye
bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           amanzi
2.    fire           umlilo
3.    sun           ilanga


Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           ikati
2.    dog           inja
3.    horse           ihashe


Ukuqaleka kwayo ivangeli kaYesu Kristu, uNyana kaThixo.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           mhlophe
2.    black           mnyama
3.    red           -bomvu


Enithanda ukuba abantu benze ngako kuni, yenzani nani kwangokunjalo kubo.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Beka uyihlo nonyoko; nawo lo: uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu