Vocabulary of Zulu (isiZulu)

1.    mother           umame
2.    father           ubaba
3.    sister           udade


Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela
ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa
yiyo angabhubhi, kodwa abenokuphila okuphakade.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           amanzi
2.    fire           umlilo
3.    sun           ilanga


Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           ikati
2.    dog           inja
3.    horse           ihhashi


Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           -mhlophe
2.    black           -mnyama
3.    red           -bomvu

Back to menu