Vocabulary of Lorraine German (Moselle) (plattdeitsch)

Nouns, definite articles, plurals
Numerals: masculine, feminine, neuter

1.    mother           Mamm, de Mamm, Mammen
2.    father           Papp, der Papp, Pappen
3.    sister           Schweschter, de Schweschter, Schweschtern
4.    brother           Brouder, der Brouder, Bréider
5.    daughter           Mälen, et Mälen, Mälen
6.    son           Bou, der Bou, Bouwen


1.    water           Wasser, et Wasser
2.    fire           Feier, et Feier, Feier
3.    sun           Sonn, de Sonn
4.    moon           Mond, der Mond, Monden
5.    wind           Wénd, der Wénd, Wénde
6.    rain           Reen, der Reen, Reenen


1.    one           een, een, een
2.    two           zwei, zwoo, zwee
3.    three           drei
4.    four           vier
5.    five           fenef
6.    six           sechs


1.    cat           Katz, de Katz, Katzen
2.    dog           Hond, der Hond, Hénn
3.    horse           Päerd, et Päerd, Päer
4.    cow           Kouh, de Kouh, Kéih
5.    fish           Fésch, der Fésch, Fésch
6.    bird           Vul, der Vul, Vijel
7.    tree           Baam, der Baam, Bääm
8.    flower           Bloum, de Bloum, Bloumen


1.    white           weiss
2.    black           schwaarz
3.    red           rout
4.    green           gréin
5.    yellow           gehl
6.    blue           bloo
7.    grey           groo
8.    brown           braun

Back to menu