Vocabulary of West Flemish (West-Vlams)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           moeder, de moeder, moeders
2.    father           voader, de voader
3.    sister           zuster, de zuster, zusters
4.    brother           broer, de broer, broers
5.    daughter           dochter, de dochter, dochters
6.    son           zeune, de zeune


1.    water           woater, ’t woater
2.    fire           vier, ’t vier
3.    sun           zunne, de zunne
4.    moon           moane, de moane
5.    wind           wind, de wind
6.    rain           regen, de regen


1.    one           êen
2.    two           twêe
3.    three           drie
4.    four           viere
5.    five           vuve
6.    six           zesse


1.    cat           katte, de katte, kattn
2.    dog           hound, de hound, houns
3.    horse           peird, ’t peird, peirdn
4.    cow           koê, de koê
5.    fish           vis, de vis, visschn
6.    bird           veugel, de veugel, veugels
7.    tree           boom, de boom, boomn
8.    flower          


1.    white           wit
2.    black           zwort
3.    red           rôod
4.    green           groen
5.    yellow           geel
6.    blue           blauw
7.    grey           grys
8.    brown           bruun

Back to menu